Kategorie

Nové produkty

Odběr novinek

Kanál RSS

Nebyl přidán žádný RSS kanál

Výrobci

Dodavatelé

Informace

Anketa

Věta "Harry jdu do baráku" je z filmu?

 • Sám doma I
  3
 • Sám doma II nebo III
  0
 • Harry Potter, poslední díl
  0
 • Sága rodu Windsorů
  0
 • Fanoušek jde k Harry Styles domů
  0

Všeobecné ustanovení, ochrana osobních údajů a obchodní podmínky

pro nákup na www.dh-loko.cz


1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1a Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že přijímá Obchodní
podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím
a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň
pro obě strany závazné. viz články a odstavce dole.

1b U subjektů s pracovně právním či podobným vztahem či dohodou, se mohou některá ustanovení lišit. Protože se jedná o specifická smluvní ustanovení, zde ve všeobecních podmínkách již zmiňovat nebudeme pro specifikaci dle pracovně právním či podobným smluv a dohod.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

2a DH-LOKO objednávky - přijímá objednávky pouze pomocí nákupního košíku e-shopu www.dl-loko.cz. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce (kupní smlouvě). Údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat. Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé. Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

2b DH-LOKO zálohy - V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím, a to převodem. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

2c DH-LOKO doprava - při objednání vybírejte tak aby nám vyhovovala oboustranně: k platbě dobírkou vyberte dobírku a k platbě převodem ostatní služby dle lokace způsobu doručení. Info zde.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

3a Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky nám zašle shop na e-mail:
dhloko@email.cz. O odeslání budete informováni e-mailem dle statusu na vašem účtu k vašim objednávkám. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat. Vše můžete pečlivě sledovat po přihlášení do vašeho účtu zde .

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

4a Objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu.
Stačí uvést číslo objednávky,  jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

5) DODACÍ LHŮTA

5a Dodací lhůta je 3-15 pracovních dnů u zboží skladem, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé
zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat. Doplnění skladu je cca 28dní
a taktéž u zboží na objednávku.

6) REKLAMACE A ZÁRUKA

6a Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi
a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí
prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující
povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.
Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:
- vady vzniklé běžným používáním
- nesprávným použitím výrobku
- nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:
1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně nebo napište nám.
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naší adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace a Vaší adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží od   DH-LOKO .

 7) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ "uživatelů a kupujících (dále jen zákazník)"

7a Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7b Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

7c Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Tím souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení jemu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

7d Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

7e Zpracováním osobních údajů zákazníků může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu zákazníka předávány třetím osobám.

7f Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány elektronicky automatizovaným způsobem a tiskem způsobem neautomatizovaným.

7g Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl řádně poučen o tom, že se jedná vždy o dobrovolné poskytnutí všech potřebných osobních údajů.

7h V případě, že by se zákazník domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje zavádějící s ohledem na účel jejich zpracování, může zákazník nebo jeho právní zástupce:

       7i Kdykoliv požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení.

       7j Kdykoliv požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

7k Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8) ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

8a Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu zákazníka.

8b Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9) GDPR

9a Právní ustanovení EU a ČR se změní/doplní tudíž se mění obchodní podmínky v článku viz. 7, 7a-7k . Vložené body nahrazují směrnici 95/46/ES a zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000Sb. GDPR (General Data Protection Regulation) je obecné nařízení 2016/679 pocházející od Evropského parlamentu a Rady EU. Jde o novou obsáhlou legislativu o ochraně osobních údajů schválenou v dubnu 2016 s účinností 25. května 2018. Jde o dosud nejobsáhlejší legislativu s cílem zajistit základní práva občanů EU na ochranu v souvislosti se zpracováním osobních údajů. V ČR nahradí směrnici 95/46/ES a zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.

9b Doufám, že každému je jasné, že když vaše mysl něco chce, nepotřebuje k tomu

     písemný souhlad, ale stačí duševní či slovní.

Existence Nového Občanského Zákoníku, hovoří vždy ve prospěch občanů žijících na území ČR.

Následující text představuje jednu ze změn v pravidlech pro jednání o uzavírání smluv, platné od 1. ledna 2014, podle nového občanského zákoníku (NOZ).

Podle § 1725 nového zákoníku dojde k uzavření smlouvy tehdy, jakmile si strany dojednají její obsah. Toto ustanovení umožňuje velice neformální způsoby uzavření smlouvy, jako například ústní dohodu, či emailovou korespondenci i tam, kde jsme byli doposud zvyklí na povinnost písemného vyhotovení smlouvy s podpisy stran. To lze jednoznačně považovat za výhodu NOZ, na druhé straně je třeba si dát pozor, aby k uzavření smlouvy nedošlo ve skutečnosti dříve, než by si to například jedna ze stran přála.

zdroj viz.:

https://www.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-facility-management/10824-proc-je-zapotrebi-byt-pri-uzavirani-smluv-podle-noveho-obcanskeho-zakoniku-opatrny-iii

9c Uzavření smlouvy dle nového nařízení GDRP - nepředpokládám změnu IQ mých zákazníků a tak s každou další objednávkou, od platnosti nařízení, nastavuji jako souhlas s GDPR, se zákonem či směrnicí 95/46/ES, souhlas se spravováním a ochranou vašich osobních údajů. Stávající zákazníky nechceme omezovat ve svobodné volbě podpisu smluvního ujednání.

9d Ctím vaše právo "něco" nepodepsat z důvodu nuceného souhlasu ve věci vyšších osobních zájmů či zájmů nutných k životu. Kdo chce ať použije body 7h, 7i, 7j v podmínkách. Účet se dá kdykoliv smazat, ale nevím, jak si EU představuje trhání dokladů do účetnictví a mazání záloh WEB s možností ztráty BACKUPu... ve věci zpětného nesouhlasného postoje!


Slevy

DCC z Německa
QR

PayPal